Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z przepisami.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Novacode Sp z o. o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim ul. Ceramiczna 15, NIP:, REGON: wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000504923, NIP 554-292-37-03 Regon 341542665

2. Kontakt w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adres wskazany w pkt 1 lub pod adresem email: iod@novacode.pl

3. Źródła danych

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa poprzez formularze kontaktowe na stronie novacode.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Novacode w następujących celach:

 1. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Novacode lub usługę świadczoną przez Novacode Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Novacode, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub  lit. f Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Novacode, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 4. realizacji przez Novacode. czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e  Rozporządzenia,
 5. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Novacode lub usług świadczonych przez Novacode lub podmioty współpracujące z  Novacode, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Novacode w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, obrony przed  roszczeniami kierowanymi wobec Novacode, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami  administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

5. Udostępnianie danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu;
a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b) podwykonawcom;
c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym  działającym na nasze zlecenie;

• Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu,  m.in.:
a) inne strony transakcji;
b) firmy transportowe;
c) spedytorzy;
d) agencje celne;
e) ubezpieczyciele;
f) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
g) sądy;
h) komornicy;
i) biura informacji gospodarczej;
j) operatorzy pocztowi i kurierzy;
k) banki;
l) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; m) podmiotom powiązanym kapitałowo z Novacode.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

7. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji postanowień umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich  podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy.

8. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych przez Novacode, zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i  pozyskanych przez Novacode zgód lub innych oświadczeń:

 1. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania i przedawnienia roszczeń z niej  wynikających oraz następujący po tym okres 6 miesięcy, a dane przetwarzane dla celów rachunkowych przez 5 lat i 6 miesięcy od końca roku  podatkowego, w którym zawarto umowę. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku i strony nie będą miały względem siebie żadnych  roszczeń, dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc od dnia ich zebrania.
 2. Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych  osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez przedawnienia roszczeń związanych z dokonanymi  przez nie czynnościami oraz następujący po tym okres 6 miesięcy.
 3. W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a jeśli w jego wyniku Novacode uprawnione będzie do  dochodzenia roszczeń – do czasu zaspokojenia roszczenia lub jego przedawnienia i następujący po tym okres 6 miesięcy,
 4. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody. e. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą  przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Novacode jest zobowiązana do ich przechowywania w  postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli  przez uprawnione podmioty.

9. Przysługujące prawa związane ochroną danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez Novacode Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego.,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Novacode będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w  dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy Rozporządzenia.

10. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zebrane przez Novacode dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

11. Przetwarzanie danych osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym profilowane).

Novacode nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

12. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki  cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie  umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w  indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała  automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych  (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w  przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do  analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.
Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie  nam przesyła. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub  środków przedumownych.
Formularze kontaktowe
W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularzy kontaktowych, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe  podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych  danych bez Państwa zgody.
Dane wprowadzone do formularzy kontaktowych przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można  odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność  przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.
Dane wprowadzone przez Państwa w formularzach kontaktowych pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia  Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe  przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

13. Media społecznościowe

Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Instagram)
Zawartość naszych stron może być udostępniana na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, zgodnie z przepisami o  ochronie danych osobowych.
Narzędzie to nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z  serwisów społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych
Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w serwisach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez  konieczności tworzenia przez operatorów sieci kompletnych profili surfowania.

14. Narzędzia analityczne i reklamowe

Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Oferent to Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain  View, CA 94043, USA.
Google Analytics używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby optymalizować  swoją ofertę internetową i reklamową.

Wtyczka przeglądarki
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.  Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z  tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki  dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics  obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.
Przetwarzanie danych dotyczących umowy
Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony  danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking
Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain  View, CA 94043, United States (“Google”). W kontekście Google AdWords używamy tzw. conversion tracking. Po kliknięciu na reklamę  serwowaną przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka  internetowa umieszcza na komputerze użytkownika.
Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej strony internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i  możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.  \Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji.  Nie otrzymają jednak Państwo żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu,  może sprzeciwić się temu korzystaniu, dezaktywując w ustawieniach użytkownika plik cookie Śledzenie konwersji Google za  pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie są one wtedy uwzględniane w statystykach konwersji. Pliki Conversion Cookies są  przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby optymalizować swoją ofertę internetową i reklamową. Więcej  informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google:  www.google.de/policies/privacy/.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików  cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone,  funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

15. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasza witryna korzysta z wtyczek z witryny YouTube Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę  YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które strony odwiedziono. Jeśli są  Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, pozwalają Państwo YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania  bezpośrednio z profilem osobistym. Można temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube. Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu  atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na  temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem:  www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Oferent to Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain  View, CA 94043, USA. Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać adres IP. Te informacje z reguły są wysyłane do serwera Google w USA i tam  zapisywane Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie  naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w  rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w  polityce prywatności Google: l. www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

I. pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji paneli z podświetleniem o szerokim zastosowaniu”.

Cel projektu: Projekt dotyczy wytworzenia podświetlanych paneli frontowych zawierających nadrukowane w technologii sitodrukowej wyświetlacze elektroluminescencyjne charakteryzujące się innowacyjnym sposobem podświetlenia, niskim zużyciem energii oraz możliwością wytwarzania na elastycznych i profilowanych powierzchniach.

Wartość projektu: 4 787 100,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 154 195,00 PLN

II. „FUNDUSZ EKSPORTOWY”

granty dla MŚP dla województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.3.

Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw
Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych

projekty grantowe, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 28 000 PLN

III. Novacode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu w firmie Novacode Sp. z o.o. – wejście na nowe rynki: Austrii, Szwecji, Finlandii”.

Cel: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w firmie Novacode Sp. z o.o. i jej ekspansja na rynki zagraniczne Austrii, Szwecji i Finlandii.

Projekt będzie realizowany w ramach pomocy de minimis w okresie od 01.09.2020 roku do 30.03.2022 roku.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1;
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1;
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji: 1;
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 118 782,64 PLN;
Liczba zagranicznych targów i wystaw międzynarodowych, w których przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy: 4.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1;
Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2): 5
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe: 1.

Wartość projektu: 312 851,89 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 194 069,25 zł

IV. Firma Novacode Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wysoko wyspecjalizowanych etykiet wielowarstwowych typu peel-off ze znacznym ograniczeniem prześwitu na pierwszej stronie w firmie Novacode Sp. z o. o.” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Novacode poprzez wdrożenie innowacji produktowej w zakresie wysoko wyspecjalizowanych etykiet etykiet peel-off.

Zakres rzeczowy projektu: niniejszy projekt polegać będzie nabyciu 2 zespołów drukujących fleksodrukowych wyposażonych w zespoły sita rotacyjnego.