OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Novacode Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim
z dnia 28.08.2022 r

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i mają
  zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów, towarów oraz umów związanych ze świadczeniem usług, zawieranych
  przez NOVACODE Sp. z o.o. w Kruszynie Krajeńskim.
 2. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży znajdują zastosowanie w obrocie gospodarczym pomiędzy stronami
  będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c.
 3. Postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stosuje się, gdy Klientem jest osobą fizyczna, która nabywa rzeczy,
  towary, produkty oraz zawiera umowy w związku ze świadczeniem usług w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani
  zawodową.
 4. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
  1) Ogólne warunki niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży”
  2) OWS niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży”
  3) NOVACODE Novacode Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, w Kruszynie Krajeńskim (86005), ul. Ceramiczna 15, spółka
  wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru
  Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000504923, NIP 5542923703 (VAT no: PL5542923703),
  4) Klient nabywca oferowanych przez NOVACODE towarów, produktów lub usług
  5) Strony NOVACODE i Klient
  6) Umowa umowa pomiędzy NOVACODE, a Klientem której przedmiotem są produkty, towary lub usługi oferowane
  przez NOVACODE
  7) Produkty produkty, towary i usługi oferowane przez NOVACODE
  8) Dzień roboczy dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00
  do 16:00
  9) K.c. Kodeks Cywilny
  10) Incoterms 2020 międzynarodowe reguły handlowe określające warunki transportu i sprzedaży.
 5. Niniejsze OWS wiążą Klienta z chwilą ich doręczenia przy zawieraniu umowy lub przed zawarciem Umowy, lub z chwilą
  umożliwienia Klientowi zapoznania się z ich treścią, w tym poprzez wskazanie miejsca, gdzie są dostępne. Aktualne OWS są
  dostępne na stronie internetowej: www.novacode.pl
 6. Niniejsze OWS oraz zawarta przez Strony Umowa są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w
  zakresie umów sprzedaży Produktów oraz umów związanych ze świadczeniem usług i wyłączają one stosowanie jakichkolwiek
  innych postanowień umownych, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju wzorców umów, regulaminów, ogólnych warunków
  kupna czy sprzedaży oraz o świadczenie usług stosowanych przez Klienta.
 7. W przypadku sprzeczności lub różnic pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Umowy, a niniejszymi OWS, zastosowanie ma
  odpowiednie postanowienia Umowy.

§2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa może zostać zawarta poprzez:
  a) zawarcie pisemnej Umowy przez Strony,
  b) przedstawienie Klientowi, przez NOVACODE, oferty z warunkami umownymi z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie
  ofertowe Klienta oraz przyjęcie oferty/złożenie zamówienia w oparciu o tę ofertę przez Klienta; przyjęcie przez Klienta oferty
  NOVACODE w sposób modyfikujący jej warunki nie prowadzi do zawarcia Umowy, lecz poczytuje się za złożenie oferty zakupowej
  przez Klienta;
  c) złożenie oferty zakupowej (zamówienia) przez Klienta i wyraźne (pisemne lub emailowe) przyjęcie tej oferty przez NOVACODE.
 2. Umowę uważa się za zawartą z chwilą:
  a) w przypadku jak w ust. 1, lit. a) złożenia ostatniego z podpisów pod dokumentem obejmującym treść Umowy;
  b) w przypadku jak w ust. 1, lit. b) poinformowania NOVACODE przez Klienta o niezmieniającym przyjęciu przez niego oferty
  NOVACODE lub złożeniu zamówienia w oparciu o ofertę NOVACODE;
  c) w przypadku jak w ust. 1, lit. c) z chwilą poinformowania przez NOVACODE Klienta o przyjęciu niezmieniającym jego oferty.
 3. W przypadku wprowadzenia przez którąś ze stron zmian do otrzymanej oferty, Umowę uznaje się za zawartą z chwilą przyjęcia i
  zaakceptowania przez każdą z nich wszystkich uzgodnień i warunków.
 4. W każdym przypadku wącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia Umowy.
 5. NOVACODE może odstąpić od realizacji Umowy w przypadku, jeśli uzna, iż nie jest w stanie zrealizować Umowy na przyjętych warunkach,
  zawiadamiając Klienta o tym w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec
  NOVACODE jakiekolwiek roszczenie, czy to o zapłatę kar umownych, czy to odszkodowawcze, czy też jakiekolwiek inne.
 6. Klient może w każdym czasie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zrezygnować z całości lub części zamówienia, jednakże nie
  zwalnia go to z obowiązku uiszczenia całej ceny określonej w Umowie. Klient ponosi względem NOVACODE odpowiedzialność za wszelkie
  szkody powstałe wskutek rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy. W przypadku rezygnacji Klienta zobowiązany jest
  on ponadto do zapłaty kosztów przechowywania Przedmiotu Umowy. NOVACODE upoważnione jest także do zutylizowania Przedmiotu
  Umowy na koszt Klienta.


§3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie wynikające z niej ceny cenami netto, do których każdorazowo doliczany jest podatek od
  towarów i usług (VAT) według stawek obowiązujących w chwili zawarcia Umowy.
 2. W przypadku, gdy Klient posiada dokumenty zwalniające go od obowiązku uiszczenia należności celnych, podatku od towarów i usług,
  zobowiązany jest on przekazać przedmiotowe dokumenty NOVACODE w chwili złożenia zapytania lub zamówienia czy też podpisania Umowy, pod rygorem uznania, iż nie jest on zwolniony z obowiązku zapłaty tych należności. Niedopełnienie tego obowiązku przez Klienta zwalnia NOVACODE z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, ustalona w niej cena jest ceną EXW wg Incoterms 2020. Określone Umową Produkty zostaną
  przygotowane i wydane w siedzibie NOVACODE tj. Polska, Kruszyn Krajeński (86005), ul. Ceramiczna 15.
 4. Przygotowanie i wydanie Produktów w innym miejscu niż wskazane w ust. 3 następuje za odrębnym wynagrodzeniem, chyba że
  Umowa lub oferta NOVACODE stanowi wyraźnie inaczej.
 5. O ile co innego nie wynika z treści Umowy lub faktury VAT wystawionej przez NOVACODE, termin płatności faktury końcowej VAT
  wynosi 14 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem §3 ust. 6.
 6. O ile co innego nie wynika z treści Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 100% wartości brutto Przedmiotu
  Umowy w terminie trzech dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku wpłaty zaliczki we wskazanym terminie Umowa ulega
  rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez Strony. Procedura opisana w niniejszym punkcie dotyczy każdej
  pierwszej zawartej Umowy pomiędzy Stronami oraz w każdym przypadku, gdy NOVACODE określi takie warunki płatności.
 7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego NOVACODE, wskazanego w treści faktury VAT.
 8. NOVACODE w każdym czasie zastrzega sobie prawo do podwyższania cen Produktów, w szczególności w przypadku zaistnienia
  przyczyny podwyższenia cen Produktów, takich jak, np. wzrost kosztów materiałów używanych do produkcji, kosztów energii, zmiana
  kursu walut obcych, wzrost kosztów transportu, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, opóźnienia z winy Klienta oraz
  wzrostu innych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O zmianie cen wraz z uzasadnieniem NOVACODE poinformuje Klienta.


§4. REALIZACJA UMOWY

 1. W przypadku okoliczności nieprzewidzianych przy zawieraniu Umowy, a także w przypadku niemożności pozyskania materiałów do
  wykonania Umowy, termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie, o czym NOVACODE niezwłocznie poinformuje Klienta.
  Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec NOVACODE jakiekolwiek roszczenie, w tym odszkodowawcze i/lub o zapłatę kar
  umownych.
 2. NOVACODE ma prawo odmowy wykonania Umowy w całości lub w części w przypadku, gdy łączna kwota zobowiązań Klienta wobec
  NOVACODE przekroczy ustalony przez NOVACODE kredyt kupiecki (limit). Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec NOVACODE
  jakiekolwiek roszczenie, w tym odszkodowawcze lub z tytułu kar umownych. Do kwoty zobowiązań, o których mowa w zdaniu
  poprzednim zalicza się złożone, a niezrealizowane jeszcze zamówienia wynikające z Umowy, wydane, a nie zafakturowane
  zobowiązania z tytułu sprzedaży lub wykonania usług oraz zobowiązania wynikające z faktur za zrealizowane dostawy Produktów i
  wykonane usługi. O udzieleniu kredytu kupieckiego, jego zmianie lub cofnięciu NOVACODE informuje pisemnie lub emailem Klienta.
 3. NOVACODE ma prawo odmowy wykonania Umowy w całości lub w części w przypadku wystąpienia po stronie Klienta jakichkolwiek
  zobowiązań przeterminowanych wobec NOVACODE. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec NOVACODE jakiekolwiek roszczenie
  w tym odszkodowawcze lub z tytułu kar umownych.
 4. Koszty związane ze wstrzymaniem realizacji Umów, w tym koszty przechowania, magazynowania, ubezpieczenia, itd. ponosi Klient.
 5. NOVACODE ma prawo odmowy wykonania Umowy w całości lub w części w przypadku podjęcia informacji o ym stanie finansowym
  Klienta, o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Klientowi, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta, ogłoszenia
  upadłości Klienta, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, układowego, itd. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec
  NOVACODE jakiekolwiek roszczenie w tym odszkodowawcze lub z tytułu kar umownych.


§5. WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Wydanie Przedmiotu Umowy następuje w siedzibie NOVACODE (EXW według INCOTERMS 2020) chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 2. W przypadku nieodebrania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie, w piśmie odmawiającym uwzględnienia reklamacji lub
  w informacji o usunięciu wady NOVACODE, niezależnie od innych przysługujących jej uprawnień i roszczeń, może oddać Przedmiot Umowy
  na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta.
 3. NOVACODE może przechować nieodebrane Produkty (Przedmiotu Umowy) samodzielnie, z tym zastrzeżeniem, iż Klient zobowiązany
  będzie do zapłaty kwoty 50,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt EUR 00/100) netto za każdy dzień przechowywania za jedno miejsce paletowe, a
  NOVACODE nie odpowiada za uszkodzenie bądź kradzież Produktów.
 4. W przypadku nieodebrania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty, kiedy miały być odebrane, NOVACODE uprawniony jest do jego
  utylizacji na koszt Klienta, niezależnie od obowiązku zapłaty przez Klienta kosztów składowania lub przechowywania Produktów. Utylizacja
  produktów (Przedmiotu Umowy) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Przedmiot umowy.
 5. Jeśli zgodnie z Umową ryzyko uszkodzenia i utraty Przedmiotu Umowy do momentu dostawy spoczywa na NOVACODE, Klient zobowiązany
  jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dostawy lub dnia, w którym dostawa miała zostać zrealizowana, do
  zgłoszenia NOVACODE uszkodzeń Przedmiotu Umowy lub braku dostawy. W przypadku zgłoszeniu uszkodzeń Klient zobowiązany jest
  sporządzić i dostarczyć szczegółową dokumentację fotograficzną, a także dokumentację podpisaną przez przedstawiciela podmiotu
  świadczącego usługę dostawy (przewozu lub spedycji). Zgłoszenie braku dostawy lub uszkodzeń, pod rygorem nieważności, winno być
  dokonane w formie pisemnej.
 6. Brak zgłoszenia uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej,
  uznawany jest za wykonanie dostawy Przedmiotu Umowy w terminie, w stanie nieuszkodzonym.
 7. Prawidłowo dokonane zgłoszenie braku dostawy Przedmiotu Umowy lub uszkodzenia podczas dostawy stanowią podstawę do
  dochodzenia przez NOVACODE roszczeń od przewoźnika lub spedytora, któremu powierzono wykonanie dostawy. Do czasu zakończenia tego
  postępowania, jakiekolwiek uprawnienia Klienta do dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń względem NOVACODE, z tytułu niewykonania
  lub nienależytego wykonania Umowy są zawieszone.
 8. O zakończeniu postępowania względem przewoźnika/spedytora i jego wyniku NOVACODE niezwłocznie poinformuje Klienta. Ustalenia
  postępowania stanowią podstawę do dostarczenia Klientowi nowego Przedmiot Umowy w miejsce tego, który nie został mu dostarczony,
  albo też do nieuwzględnienia roszczeń Klienta.


§6. GWARANCJA

 1. NOVACODE gwarantuje, iż wyprodukowany Przedmiot Umowy jest zgodny z Umową, należytej jakości i wolny od wad.
 2. Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty wydania Przedmiotu Umowy, a gdy Przedmiot Umowy nie został odebrany, w
  terminie od dnia, w którym miał być odebrany. W przypadku gdy Przedmiotem Umowy jest usługa, gwarancja obowiązuje przez 3 miesiące
  od daty jej wykonania.
 3. Gwarancja obejmuje jedynie wady wynikłe z winy NOVACODE związane z wadami materiałowymi i wadami wykonawstwa.
 4. NOVACODE nie odpowiada z tytułu gwarancji w przypadku, gdy nie jest producentem produktu czy towaru. W takim wypadku obowiązuje
  gwarancja producenta, o ile została udzielona. NOVACODE nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie gwarancji lub nie oraz za jej
  postanowienia.
 5. NOVACODE zastrzega, iż takie cechy Przedmiotu Umowy jak zapach, nie stanowią wady. NOVACODE nie odpowiada za zapach, jaki
  emitować będzie Przedmiot Umowy.
 6. Gwarancją nie są objęte opakowania w jakie pakowane są produkty (Przedmiot Umowy).
 7. NOVACODE ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń Klienta z tytułu gwarancji do czasu uregulowania przez niego wszelkich należności
  wynikających z Umowy. NOVACODE nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej lub innej w stosunku do Klienta w
  przypadku skorzystania z tego prawa.
 8. W przypadku bezzasadnej reklamacji NOVACODE ma prawo obciążyć Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego. Koszty te zostaną
  ustalone przez NOVACODE i uzależnione będą od stopnia zaawansowania pracy działu jakości NOVACODE związanej z bezzasadnym
  zgłoszeniem reklamacyjnym.
 9. Roszczenia z tytułu gwarancji zgłaszane po upływie terminu jej obowiązywania nie będą uwzgdniane.
 10. Zgłoszenie wady następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email jakosc@novacode.pl lub pisemną
  poprzez przesłanie go listem poleconym (lub kurierem) na adres NOVACODE.
 11. Niezwłocznie po zgłoszeniu wady Klient, na własny koszt, dostarcza reklamowany Przedmiot Umowy do NOVACODE, chyba że Strony
  ustalą inny sposób weryfikacji przez NOVACODE przyczyn powstania wady.
 12. Klient zobowiązany jest dokonać oględzin otrzymanego Przedmiotu Umowy w chwili jego wydania i pod rygorem utraty tych uprawnień
  w przyszłości zgłosić wszelkie widoczne uszkodzenia Przedmiotu Umowy. Zgłoszenie winno być dokonane, pod rygorem bezskuteczności, w
  dokumencie potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy.
 13. Zgłoszenie wad ukrytych przez Klienta winno nastąpić niezwłocznie po jej ujawnieniu, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych
  od dnia ich ujawnienia.
 14. NOVACODE dołoży starań, aby w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania Reklamacji lub reklamowanego Przedmiotu Umowy (w
  zależności od tego co nastąpi później) dokonać oceny Przedmiotu Umowy, na podstawie której stwierdzi, czy wada objęta jest zakresem
  gwarancji, czy też gwarancja jej nie obejmuje. O wynikach oceny NOVACODE zawiadamia Klienta, wraz z przekazaniem informacji o
  uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie nie oznacza uwzględnienia bądź odmowy
  uwzględnienia reklamacji.
 15. W przypadku uwzględnienia reklamacji, NOVACODE w terminie, o którym poinformuje Klienta, dokonuje usunięcia stwierdzonej wady
  lub wykonania nowego Przedmiotu Umowy. O sposobie usunięcia stwierdzonej wady, tj. o wymianie wadliwego Przedmiotu Umowy na wolny
  od wad lub o usunięciu wady decyduje NOVACODE.
 16. Odpowiedzialność NOVACODE ogranicza się wyłącznie do naprawy lub wymiany Przedmiotu Umowy, wg uznania NOVACODE. W żadnym
  wypadku NOVACODE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osobę trzecią spowodowane niemożnością
  korzystania z Przedmiotu Umowy przez czas kiedy pozostawał on wadliwy, za szkody oraz za utracone korzyści, chyba że zostanie
  udowodnione, że szkoda została wyrządzona przez NOVACODE umyślnie. Odpowiedzialność finansowa NOVACODE w każdym przypadku, nie
  będzie wyższa niż cena netto dostarczonych przez NOVACODE Produktów.
 17. Po rozpoznaniu reklamacji Klienta, NOVACODE informuje Klienta, iż Przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru we wskazany przez
  NOVACODE sposób i we wskazanym miejscu.
 18. Wadę uważa się za usuniętą w przypadku, jeśli w terminie 2 dni roboczych od daty wydania
  Przedmiotu Umowy Klient nie zgłosi w formie jak w ust. 12 i 13 zastrzeżeń co do sposobu usunięcia wad. Wszelkie zastrzeżenia zgłoszone po
  okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważane będzie za nowe zgłoszenie wady.
 19. Gwarancja NOVACODE nie obowiązuje, gdy:
  a) Przedmiot Umowy został przerobiony lub zmodyfikowany, chyba że zmiana lub modyfikacja
  została wykonana przez NOVACODE lub uprzednio zaakceptowana w formie pisemnej, pod rygorem
  nieważności, przez NOVACODE,
  b) Przedmiot Umowy był naprawiany przez osoby nieuprawnione przez NOVACODE,
  c) Przedmiot Umowy wykorzystywany był niezgodnie z przeznaczeniem, wynikającym z Umowy lub
  informacjami przekazanymi NOVACODE przez Klienta w toku procesu przygotowywania oferty,
  d) Przedmiot Umowy nie był przechowywany w odpowiednich warunkach,
  e) wada powstała w trakcie transportu,
  f) wada powstała z przyczyn niezależnych od NOVACODE po wydaniu Przedmiotu Umowy.
 20. Produkty winny być przechowywane w warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWS, chyba że z Umowy, lub opisu na
  etykiecie producenta wskazane są warunki surowsze.
 21. NOVACODE nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Produkty ich właściwości, cech, wyglądu, kolorów, przydatności do
  wykorzystania itd., w przypadku gdy nie były one przechowywane, aplikowane i/lub używane w sposób właściwy dla tego rodzaju Produktów.
  Szczegółowe warunki przechowywania, aplikowania i używania Produktów określone są w Załączniku nr 1 do niniejszych OWS.
 22. Odpowiedzialność NOVACODE z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona.


§7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność NOVACODE za jakąkolwiek szkodę wywołaną w związku z niewykonaniem obowiązków
  wynikających z Umowy, o ile do szkody tej nie doszło w wyniku winy umyślnej NOVACODE.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy odpowiedzialności NOVACODE z tytułu gwarancji, pod
  warunkiem, iż wszelkie przesłanki odpowiedzialności z tytułu gwarancji zostały zachowane, a także każdej innej odpowiedzialności, która nie
  może być skutecznie wyłączona Umową Stron.
 3. Wszelkie wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności zawarte w OWS dotyczą też wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności
  pracowników NOVACODE oraz pozostałych osób fizycznych i prawnych działających na zlecenie i/lub na rzecz NOVACODE, w tym w
  szczególności przedstawicieli handlowych wykonawców, zleceniobiorców i agentów
 4. NOVACODE nie ingeruje w kwestie sposobu wykorzystania i celu, w jakim będzie używany Przedmiot Umowy. Wszelkie porady i
  rekomendacje techniczne udzielane przez osoby działające w imieniu NOVACODE nie stanowią wykonania jakichkolwiek obowiązków
  umownych ciążących na NOVACODE, ani wiążących ocen przydatności Przedmiotu Umowy, lecz udzielane są w ramach dobrej woli
  NOVACODE i stanowią niewiążące propozycje wykorzystania Przedmiotu Umowy.
 5. Oferowane przez NOVACODE rozwiązania (Produkty) są jedynie rekomendacją (propozycją), opierającą się na najlepszej wiedzy i
  doświadczeniu lub są ściśle wyspecyfikowane przez Klienta. Wszelkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia dotyczące Produktów
  opierają się na testach własnych NOVACODE lub jej dostawców i nie stanowią podstawy do formułowania wobec NOVACODE jakichkolwiek
  roszczeń. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek Produktu Klient zobowiązany jest przeprowadzić dokładne testy Produktu w warunkach jego
  aplikacji, stosowania i użytkowania. Złożenie zamówienia stanowi potwierdzenie przeprowadzenia przez Klienta pozytywnych testów
  Produktów w warunkach aplikacji, stosowania i użytkowania albo rezygnację z ich przeprowadzenia na wyłączne ryzyko Klienta. W związku z
  tym, że Produkty są wykorzystywane w warunkach poza kontrolą NOVACODE, NOVACODE nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie
  działanie Produktów i/lub skutki takiego nie działania, niemożność stosowania, jak również za nie spełnianie oczekiwań w warunkach
  stosowania. Wyłącza się jakąkolwiek inną i wyższą odpowiedzialność, w tym finansową NOVACODE.
 6. NOVACODE nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Produktach wykonanych według zaakceptowanych przez Klienta projektów, za błędy
  wynikające z treści przesłanych materiałów, w tym plików źródłowych, za wszelakie treści, opisy, oznaczenia, za ich zgodność z rzeczywistym
  stanem rzeczy, z normami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W każdym przypadku odpowiedzialność NOVACODE ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia
  NOVACODE wynikającego z Umowy i nie dotyczy utraconych korzyści Klienta.


§ 8. KARY UMOWNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Klient zapłaci na rzecz NOVACODE kary umowne:
  a) za opóźnienie w odebraniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % ceny netto nieodebranego Przedmiotu Umowy określonego na fakturze
  VAT, za każdy dzień opóźnienia,
  b) za odstąpienie od Umowy przez NOVACODE z przyczyn leżących po stronie Klienta w wysokości 30% ceny netto).
 2. NOVACODE ma prawo w każdym przypadku do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.


§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Poza przypadkami wskazanymi w treści OWS, NOVACODE uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenia
przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy, pomimo pisemnego wezwania ze strony NOVACODE do należytego ich wykonywania lub
zaprzestania naruszeń Umowy.
2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej winno być wysłane do Klienta pisemnie lub emailem i winno zawierać przynajmniej
pięciodniowy termin na przystąpienie do realizacji obowiązków jak w Umowie lub zaprzestania jej naruszeń. Wezwanie uważa się za
otrzymane przez Klienta z chwilą wysłania emaila przez NOVACODE lub doręczenia pisma. Wyłącznie uprawnionym do uznania czy doszło
do rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Klienta jest NOVACODE.
3. NOVACODE uprawniony jest do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 1, w przeciągu 60 dni od daty zaistnienia
którejkolwiek z przesłanek do odstąpienia i wedle swojego wyboru może odstąpić od całości Umowy lub co do niewykonanej części Umowy.


§10. TAJEMNICA HANDLOWA


1. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy jej postanowień oraz sposobu wykonania.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej dotyczy także pracowników i współpracowników Stron.


§11. PRAWA AUTORSKIE

 1. NOVACODE zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji nieprzeniesionych w sposób wyraźny
  i pisemny na Klienta lub inny podmiot trzeci lub, co do których nie została udzielona w sposób wyraźny licencja na wskazanych polach
  eksploatacji do swoich wszystkich projektów, ilustracji, rysunków oraz innych dokumentów.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do projektów, ilustracji, rysunków oraz innych dokumentów, które były opracowywane przy
  udziale NOVACODE.
 3. Klient gwarantuje, że do wszystkich projektów i wzorów graficznych udostępnionych do realizacji Przedmiotu Umowy dla NOVACODE
  posiada prawa majątkowe/licencje oraz posiada prawa własności przemysłowej uprawniające do ich powielania i wykorzystywania.
  Klient gwarantuje, że dostarczone przez niego wzory/pliki graficzne nie naruszają praw osób trzecich do znaków handlowych i prawnie
  zastrzeżonych wzorów, nazw handlowych, praw autorskich i patentów.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, finansową i administracyjną za dostarczenie wzorów naruszających prawa osób trzecich
  z w.w. tytułów i zobowiązuje się zwolnić NOVACODE od wszelkiej odpowiedzialności za realizację Umowy przy wykorzystaniu przez
  NOVACODE przekazanych przez Kupującego w jakiejkolwiek formie materiałów, utworów, wzorów graficznych i innych przedmiotów
  chronionych prawami autorskimi, pokrewnymi, prawami własności przemysłowej itd. W przypadku zaspokojenia przez NOVACODE
  takich roszczeń Klient na wezwanie NOVACODE zwróci mu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, w tym
  pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, nałożonych kar i grzywien
  itd.


§12. SIŁA WYŻSZA


Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań spowodowanych przez okoliczności
nieprzewidziane i będące poza jej kontrolą, a w szczególności wojnę, rozruchy powszechne, embarga, działania władz cywilnych i/lub
wojskowych, pożar, powódź, niemożliwość uzyskania środków transportu, urządzeń, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów, pod
warunkiem, że Strona, która nie może wykonać swoich zobowiązań zawiadomi bezzwłoczne drugą Stronę o takiej okoliczności i poda
przewidywany czas jej trwania (siła wyższa).

§13. ZMIANA OWS

 1. OWS mogą być zmieniane przez NOVACODE w każdym czasie.
 2. Wejście w życie zmienionych OWS następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej https:/novacode.pl.
 3. Wejście w życie zmiany OWS nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie
  zmienionych OWS.


§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Adres wskazany przez Klienta jest adresem do korespondencji, o ile Klient w sposób wyraźny i pisemny, pod rygorem nieważności, nie
  wskazał NOVACODE innego adresu do korespondencji. Klient zobowiązany jest do poinformowania NOVACODE o każdorazowej zmianie
  swego adresu do korespondencji. Pisma awizowane, a nie odebrane uważa się za doręczone w dniu pierwszego awiza.
 2. Wszelkie Umowy zawarte i wykonywane według prawa polskiego. Wyłącza się stosowanie konwencji i umów międzynarodowych, a w
  szczególności stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.IV.1980 r. w sprawie Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby NOVACODE.
 4. Przeniesienie przez Klienta praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności,
  zgody NOVACODE.
 5. Klient nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek przysługujących mu wierzytelności względem NOVACODE z wierzytelnościami
  NOVACODE, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody NOVACODE.
 6. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu
  Cywilnego. Wyłącza się stosowanie wszelkich konwencji międzynarodowych oraz umów mdzynarodowych.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami prowadzone będą według przepisów prawa polskiego przed właściwym rzeczowo Sądem w Bydgoszczy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
WARUNKI PRZECHOWYWANIA, APLIKOWANIA I UŻYWANIA PRODUKTÓW

§1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW

 1. Dostarczone Produkty powinny być przechowywane i składowane w sposób bezpieczny, w pomieszczeniu zamkniętym, bez
  możliwości uszkodzenia przez czynniki zewnętrzne oraz ryzyka narażenia na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.
 2. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wilgoci, jak również na bezpośrednie
  działanie urządzeń generujących promieniowanie cieplne, elektromagnetyczne i UV.
 3. Produkty powinny być zabezpieczone przed zabrudzeniami, kurzem oraz zapyleniem.
 4. W miejscu przechowywania i składowania Produktów powinna być zapewniona temperatura 20 °C oraz wilgotność względna
  50%.

§2. WARUNKI APLIKOWANIA PRODUKTÓW

 1. Produkty powinny być aplikowane na powierzchnie suche, gładkie, niezakrzywione, niezapylone w temperaturze co najmniej 5
  °C , jednak nie większej niż 23 °C.
 2. Produkty wykonane z papieru nie powinny być aplikowane w warunkach, w których występuje wilgotność względna
  przekraczająca 50%.
 3. Zapisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli Produkt jest dedykowany i wyraźnie oznaczony do aplikowania w innych warunkach,
  jednakże z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia dokładnych testów przez Klienta dopuszczających Produkt do
  aplikowania danych warunkach.

§3. WARUNKI UŻYWANIA PRODUKTÓW

 1. Dostarczone Produkty powinny być używane bez narażania na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.
 2. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wilgoci, jak również na bezpośrednie
  działanie urządzeń generujących promieniowanie cieplne, elektromagnetyczne i UV.
 3. Produkty powinny być chronione przed zabrudzeniami, kurzem oraz zapyleniem.
 4. W miejscu używania Produktów powinna być zapewniona temperatura 20 – 25°C oraz wilgotność względna 50%.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunki określone w §1, §2 i §3 stosuje się do wszystkich Produktów, chyba że z Umowy, lub opisu na etykiecie producenta
  wskazane są warunki surowsze.
 2. Produkty, szczególnie te wykonane z papieru, mogą nie funkcjonować prawidłowo, w przypadku, gdy podczas składowania,
  aplikowania, jaki i w miejscu używania nie zostaną spełnione warunki opisane w niniejszym Załączniku nr 1 do OWS.